Strategie, programy, badania i analizy - działalność wspomagająca

biznesowa rozmowa kobiety i mężczyzny

Oferuję szeroki wachlarz usług w zakresie działalności wspierającej tworzenie strategii, programów, badań oraz analiz na zamówienie. Oferta skierowana jest do podmiotów gospodarczych oraz jednostek administracji rządowej i samorządowej. Usługi świadczone są w zakresie tworzenia:

 • strategii rozwoju lokalnego/regionalnego (gmin, miast, powiatów, obszarów funkcjonalnych, regionów),
 • programów rewitalizacji,
 • programów ochrony środowiska,
 • strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • strategii promocji,
 • koncepcji produktów turystycznych,
 • strategii rozwoju turystyki,
 • strategii pozyskiwania inwestorów,
 • analiz sytuacji społeczno-gospodarczej gminy/ powiatu/ miasta/ regionu,
 • analiz kluczowych sektorów gospodarki,
 • ewaluacji ex-ante i ex-post wdrażania strategii rozwoju i innych dokumentów oraz programów/projektów,
 • analiz identyfikacji endogenicznych potencjałów rozwoju gmin i miast oraz obszarów.

Przygotowuję też inne dokumenty o charakterze strategicznym i programowym dla JST. Ponadto wspólnie ze specjalistami prowadzimy badania z zakresu:

 • jakości życia lokalnej społeczności – jest to ocena stopnia zadowolenia mieszkańców z różnych aspektów życia, w tym ocena oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej, kultury, rekreacji, budownictwa mieszkaniowego, bezpieczeństwa publicznego czy też środowiska naturalnego,
 • identyfikacji problemów lokalnych,
 • opinii społecznej na temat kierunków rozwoju samorządów,
 • potrzeb konsultacji społecznych opracowywanych dokumentów strategicznych,
 • opinii mieszkańców o władzach lokalnych: ocena działalności burmistrza, wójta, pracowników urzędu,
 • wizerunku miasta i polityki władz lokalnych,
 • satysfakcji klientów z usług urzędów,
 • badania turystów, ich oczekiwań i preferencji,
 • badania przedsiębiorców i inwestorów, ich oczekiwań i preferencji.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami!